Naast de financiële afwijkingen zoals toegelicht bij de diverse programma's in deze tussenrapportage zijn in de volgende tabel administratieve correcties verwerkt. De administratieve correcties hebben geen beleidsmatige consequenties en geen effect op het financiële resultaat, echter moeten wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht te voldoen.

Het betreft hier mutaties als gevolg van:

  • Administratieve verwerking raadsbesluiten;
  • Actualisering bestedingsplannen reserves en voorzieningen;
  • Actualisering bijdragen in projecten;
  • Budgettaire correcties binnen en over producten;
  • Beleidsmatige- en technische overhevelingen vanuit 2017;
  • Technische doorrekening van de begroting = het jaarlijks opnieuw (meerjarig) goed zetten van de detailbudgetten. Inclusief actualiseren van de verdeelsleutels;
  • Budgettaire bijstelling werken voor derden en interne dienstverlening;
  • Herschikking kostenmix.

 

Productnr.

Omschrijving product

L/B

2018

2019

2020

2021

2022

1.10

Onderwijs

L

         2.214

             393

             478

             716

             421

1.10

Onderwijs

B

       -2.353

             768

             632

             789

             789

1.20

Armoedbestrijding

L

       11.561

         9.414

         8.350

         8.369

         8.369

1.20

Armoedbestrijding

B

       -4.612

       -4.163

       -3.098

       -3.118

       -3.118

1.30

Bevorderen zelfredzaamheid

L

         9.015

         2.833

         2.769

         2.769

         2.769

1.30

Bevorderen zelfredzaamheid

B

       -6.027

             -64

                -  

                -  

                -  

1.40

Werk en Inkomen

L

         1.557

       -4.191

       -4.409

       -4.443

       -4.443

1.40

Werk en Inkomen

B

       -5.419

           -188

                -  

                -  

                -  

1.50

Maatschappelijke ondersteuning

L

       12.398

             864

             865

             865

             865

1.50

Maatschappelijke ondersteuning

B

     -10.271

       -1.472

       -1.472

       -1.472

       -1.472

1.60

Jeugdhulp

L

         8.012

             139

             139

             139

             139

1.60

Jeugdhulp

B

       -4.605

                -  

                -  

                -  

                -  

2.10

Economie

L

             957

               31

             369

             362

             362

2.10

Economie

B

           -644

             734

             390

             391

             391

2.20

Ruimte

L

       15.778

             472

         2.876

             260

             376

2.20

Ruimte

B

     -16.391

           -973

       -3.221

           -571

           -571

2.30

Stedelijke ontwikk.&grondexp.

L

       -3.416

       -1.920

           -327

           -329

           -329

2.30

Stedelijke ontwikk.&grondexp.

B

         3.538

         1.901

             305

             305

             305

2.40

Cultuur

L

         1.918

             889

             889

             889

             889

2.40

Cultuur

B

       -1.123

               15

               15

               15

               15

2.90

Gebouwenexploitatie

L

         5.916

         3.960

         3.840

         4.395

         4.395

2.90

Gebouwenexploitatie

B

       -3.749

       -2.899

       -3.400

       -4.734

       -4.734

3.10

Openbare orde en veiligheid

L

         1.370

             339

             339

             339

             339

3.10

Openbare orde en veiligheid

B

       -2.442

             -46

             -46

             -46

             -46

3.20

Wijkgericht werken

L

             598

             275

             275

             275

             275

3.20

Wijkgericht werken

B

           -317

                -  

                -  

                -  

                -  

3.30

Sport

L

             959

             764

             601

             609

             593

3.30

Sport

B

           -315

           -143

               38

               40

               40

3.40

Duurzaamheid, milieu & afval

L

           -456

         2.299

         2.608

             878

             974

3.40

Duurzaamheid, milieu & afval

B

         2.631

       -1.868

       -2.134

           -145

           -235

3.50

Openbare ruimte

L

         4.631

             877

             967

         1.005

         1.360

3.50

Openbare ruimte

B

       -4.416

           -272

           -303

           -314

           -314

4.10

Bestuur, samen- & netwerken

L

         1.326

             989

             987

             986

             986

4.10

Bestuur, samen- & netwerken

B

           -238

                -  

                -  

                -  

                -  

4.20

Publieke dienstverlening

L

             -86

           -169

           -169

           -169

           -169

4.20

Publieke dienstverlening

B

           -321

               31

               32

               33

               33

4.70

Diensten aan andere overheden

L

         3.757

         3.281

         3.284

         3.290

         3.290

4.70

Diensten aan andere overheden

B

       -5.000

       -4.634

       -4.634

       -4.634

       -4.634

4.80

Financ. en alg. dekkingsmidd.

L

       -2.633

       -3.465

       -3.647

       -3.812

       -3.812

4.80

Financ. en alg. dekkingsmidd.

B

     -10.237

             860

             841

             840

             840

4.90

Algemene baten en lasten

L

       -4.702

       -6.584

       -6.207

       -6.775

       -6.762

4.90

Algemene baten en lasten

B

           -719

         1.735

         2.320

         3.163

         3.163

Totaal

     -2.356

         812

      1.142

      1.160

      1.339

Doorwerking Jaarrekening 2017

           -774

                -  

                -  

                -  

                -  

Beleidsvoorstellen

             420

                -  

                -  

                -  

                -  

Totaal resultaat

     -2.710

         812

      1.142

      1.160

      1.339