Bedragen x € 1.000,-

Besluit

2018

2019

2020

Stand per 1 januari 

15.000

4.956

2.305

Onttrekkingen (-/-)

WMO 

- WMO Hulp aan huis

PB 2017

-1.500

-1.400

- WMO Hulp aan huis

JR 2017

-890

- WMO Hulpmiddelen en vervoer

TR 2018

-656

- WMO Begeleiding

TR 2018

-6.915

Participatiewet

Vertrouwensexperiment

B&W 170221-27

-658

-778

Bestedingsplan P-budget (BUIG Maatregelen)

PB 2018

-226

Jeugdhulp

Jeugdhulp

TR 2018

-4.391

Toegang

Versterking WIN in de Toegang

B&W 160322-09

-100

Inbedding WIN in de Toegang

B&W 170404_08

-200

Ontwikkeling Toegang 2017 werkbudget

PB 2017

-94

ZVHMB inzet procesregie dichtbij de Toegang

B&W 160913_06

-93

   ZVHMB_verlenging procesregiseurs

CB 171205_14

-96

Verlenging PvE Toegang, lichte onderst en coöordinatie

B&W 171031-08

 - toegang

-2.500

 - kosten versterking wijkteams WIN

-963

 - kosten versterking wijkteams WMO DVL

-225

 - implementatiekosten regiesysteem Toegang

-155

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten 3D (incidenteel)

PB 2017

-217

Extra capaciteit (RIT aanvragen buiten uitvoeringsbegroting 3D)

PB 2018

-19

Overig

Transformatie sociaal domein

B&W 160621_10

-8

Adressen op orde Sociaal domein

TR 2017

-78

De wijk aan zet

PB 2018

-220

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

PB 2018

-100

Agenda sociaal domein

PB 2018

-1.000

-1.000

Arbeidsmarktvernieuwing

PB 2018

-625

-550

-625

Bestedingsplan Schuldenoffensief 2018-2020

PB 2018

-1.301

-1.509

-1.680

Alfahulpen

PB 2018

-350

-350

Complexe Casuïstiek 

B&W 171114-06

-885

PvE Vangnet en doorgeleiding 2018

B&W 180109-09

-452

Continuering ketenaanpak 'Nu Niet Zwanger'

B&W 180109-16

-64

-64

Respijt, herstel en sociaal ondernemen

B&W 180206_17

-110

Eenmalige aanvullende subsidie Veilig Thuis Midden Brabant 2018

B&W 180306-7

-110

Programmamanager Sociaal Domein

TR 2018

-125

Zelfstandigheidsbegeleiding AMV'ers

TR 2018

-251

Toevoegingen (+)

WMO Beschermd Wonen

PB 2018

3.000

3.000

WMO Beschermd Wonen

TR 2018

10.508

Aanzuiveren tekort egalisatiereserve 3D 

TR 2018

2.025

Verwachte stand per 31/12

4.956

2.305

0