3D

3 Decentralisaties

AMV

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

AVG

Algemene Verordening Gegevensverwerking

Aw

Autoriteit woningcorporaties

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Bijzonder Opsporings Ambtenaar

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BV

Besloten Vennootschap

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CISO

Chief Information Security Officer

CuPuDo

Cultuur in Publiek Domein

CZM

Collectieve Zorgverzekering Minima

DIV

Documentaire Informatie Voorziening

DU

Decentralisatie-uitkering

EK

Europees Kampioenschap

FLO

Functioneel Leeftijds Ontslag

GEM 

Grondexploitatie Maatschappij

GES

Grondexploitatie Systeem

GF

Gemeentefonds

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GGU

Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

GI

Gecertificeerde Instelling

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GREX

Grondexploitatie

HBO

Hogere Beroeps Onderwijs

HNW

Het Nieuwe Werken

HRM

Human Resource Management

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IU

Integratie-uitkering

JDE

JD Edwards

KCC

Klant Contactcentrum

KR

Kredietvoorstel

LEA

Lokaal Educatieve Agenda

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MHC

Mixed Hockeyclub

MIP

Meerjarig Investeringsplan

MJP

Meerjarenprogramma Openbare Ruimte

MJOP

Meerjaren onderhouds programma

MSS

Maatschappelijke steunsystemen

NB

Voorstel Nieuw Beleid

NEN

NEderlandse Norm

NOM

Nul op de Meter

NV

Naamloze vennootschap

OAB

Onderwijs Achterstanden Beleid

OB

Overig Beleidsvoorstel

OBT

Openbare Bibliotheek

OGGZ

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OMWB

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

OV

Overhevelingsvoorstel

OZB

Onroerend Zaak Belasting

PAK

Plan- en ApparaatsKosten

PAS

Programma Aanpak Stikstof

RBV

Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

RGI

Reserve Grootschalige Investeringswerken

RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

RWTC

Rotary Wing Training Center

SHRM

Strategisch Human Resource Managemnt

SK

Stadskantoor

SV

Structuurvisie

SVN

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

tROM

Tilburgse en Regionale bedrijven Ondernemen Maatschappelijk

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VPB

Vennootschapsbelasting

VRMWB

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

VvE

Vereniging van Eigenaren

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

WK

Wereld Kampioenschap

WLZ

Wet Langdurige Zorg

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WSW

Waarborgfonds Sociale woningbouw

WVA

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

ZvW

Zorgverzekeringswet