L/B

Oorspr
Budget

Mutaties
TR

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Lasten

1.10 - Onderwijs

L

2.522

3.585

6.107

12.306

650

250

250

2.10 - Economie

L

375

6.040

6.415

0

0

0

0

2.20 - Ruimte

L

22.437

20.062

42.499

14.728

13.185

4.101

2.551

2.30 - Stedelijke ontwikk. & grondexp

L

16.657

13.617

30.274

10.000

10.000

10.000

10.000

2.90 - Gebouwenexploitatie

L

11.161

40.340

51.501

5.003

3.453

3.871

6.916

3.30 - Sport

L

2.700

1.423

4.123

2.100

700

700

3.000

3.40 - Duurzaamheid, milieu & afval

L

2.705

578

3.283

2.339

2.030

2.133

1.852

3.50 - Openbare ruimte

L

37.095

17.871

54.966

29.598

24.529

25.033

25.033

4.20 - Publieke dienstverlening

L

150

358

508

150

150

150

150

4.90 - Algemene baten en lasten

L

44.011

11.696

55.708

33.993

19.473

4.730

4.730

139.814

115.570

255.384

110.216

74.169

50.969

54.483

Baten

1.10 - Onderwijs

B

0

-435

-435

0

0

0

0

2.10 - Economie

B

0

-5

-5

0

0

0

0

2.20 - Ruimte

B

-19.485

-18.622

-38.107

-7.648

-10.652

-1.550

0

2.30 - Stedelijke ontwikk. & grondexp

B

-5.827

-3.617

-9.444

0

0

0

0

2.90 - Gebouwenexploitatie

B

-2.750

-6.129

-8.879

0

0

0

0

3.30 - Sport

B

0

0

0

0

0

0

0

3.40 - Duurzaamheid, milieu & afval

B

0

0

0

0

0

0

0

3.50 - Openbare ruimte

B

-2.174

-2.098

-4.272

-1.509

-259

-259

-255

4.90 - Algemene baten en lasten

B

0

-5.674

-5.674

0

0

0

0

-30.236

-36.579

-66.815

-9.157

-10.911

-1.809

-255

Saldo

109.578

78.991

188.569

101.059

63.259

49.159

54.228

Toelichting:
De mutaties in deze Tussenrapportage hebben betrekking op de overloop van de investeringen vanuit 2017 zoals gemeld in de jaarrekening € 64,8 miljoen, de verwerking van tussentijdse raadbesluiten en onderstaande specifieke bijstellingen:

Huisvestingsprogramma onderwijs 2018
Op 19 december 2017 hebben wij het huisvestingsprogramma onderwijs 2018 definitief vastgesteld. De in 2012 toegekende huisvestingsvoorziening voor basisschool De Mussenacker hebben wij ingetrokken en daarvoor in de plaats een nieuwe voorziening toegekend voor vervangende nieuwbouw. Het krediet voor de bouw kan in verband hiermede worden verlaagd met € 793.793,- en het krediet voor de grond ad € 244.188,- komt te vervallen.

Actualisering projecten openbare ruimte
Als gevolg van een actualisering van de projecten openbare ruimte wordt op de producten 2.20 Ruimte en 3.50 Openbare ruimte kredieten voor een bedrag van resp. € 2.440.000,- en € 6.739.000,- doorgeschoven van 2018 naar 2019. Zie ook de toelichting op de financiën bij de betreffende programma's.

Actualisering investeringsraming BAT
De investeringsraming van het BAT is meerjarig bijgesteld op grond van de geactualiseerde raming van vervangingsinvesteringen. Ook verschuiven een aantal investeringen van 2018 naar 2019. Voor 2018 betekent dit € 564.000,- minder investeringen ten opzichte van de oude raming 2018. De aanpassingen voor 2019 e.v. worden meegenomen bij de begroting 2019.