Economie

Wat gaat goed

Wat kan beter

 • Uitvoering pilotprojecten Digital Supply Chain Programma verloopt volgens planning.
 • Er vinden verregaande gesprekken plaats met de Koninklijke Luchtmacht over uitbreiding van de simulatietrainingen op Gate2.
 • Voorbereiding besluitvorming voor structurele oplossingen voor truckparking(s) in Tilburg.
 • Schets van de kennisinfrastructuur in (regio) Tilburg, hoe dit functioneert en welke eventuele versterkingen nodig zijn, wordt de tweede helft van 2018 opgeleverd.
 • Programma van eisen voor professionalisering van de binnenstadorganisatie is vastgesteld.
 • Proces gestart om te komen tot citymarketingbeleid voor 2019 en verder, inclusief het aanbrengen van een nadere inhoudelijke focus.
 • Voorbereiding Tilburgse Kermis verloopt conform geldende kaders en routeplan zoals opgenomen in het strategisch plan.
 • Oplevering herijkt evenementenbeleid is vertraagd.

Ruimte

Wat gaat goed

Wat kan beter

 • De bouw van 950 nieuwe woningen ligt op schema.
 • Inspanningen van de ‘Taskforce betaalbaar wonen’ hebben inmiddels 35 woningen opgeleverd. Er zijn ruim 130 woningen in aanbouw en binnenkort wordt het bestemmingsplan van circa 300 woningen vastgesteld. De bouw van deze woningen kan daarna snel starten. Daarnaast lopen de verkenningen voor ruim 350 woningen, waarvan voor een deel de realisatie onzeker is.
 • Groen om de stad (stadsregionale parken en ecologische verbindingen) loopt voorspoedig. Uitvoering van het programma voor Moerenburg/ Koningshoeven (Vorstelijk landschap) zit in de afrondende fase.
 • De selectie van 50 nieuwe gemeentelijke monumenten is gemaakt en Tilburg ontving de tweede plek van de BNG-Erfgoedprijs.
 • De projecten, maatregelen en onderzoeken zoals opgenomen in de MobiliteitAgenda013 liggen goeddeels op schema. Voorbeelden hiervan zijn de start van de realisatie van de snelfietsroute Tilburg-Waalwijk en het ondertekenen van de bestuurlijke intentieverklaring voor de snelfietsroute Tilburg-Breda.
 • Huisvesters van arbeidsmigranten hebben grote moeite om geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten te vinden.
 • Ondanks goede voortgang op ‘Groen om de stad’ wordt een aantal ecologische verbindingszones getemporiseerd en eerst in 2019 aangelegd.

Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie

Wat gaat goed

Wat kan beter

 • Station 88 is begin 2018 officieel in gebruik genomen en Clarissenhof is geheel opgeleverd.
 • De werkzaamheden aan de Spoorlaan verlopen voorspoedig. De planning dat de bussen eind 2018 vanaf het nieuwe busstation kunnen gaan rijden, lijkt haalbaar.
 • Binnen het kernwinkelgebied is de noordelijke Frederikstraat volledig openbaar toegankelijk en de bestemmingsplanprocedure voor de zuidelijke Frederikstraat is nagenoeg afgerond.
 • De eerste nieuwe winkels in het kernwinkelgebied zijn geopend, zoals Hudson's Bay, Hema en Primark. Er ontstaat steeds meer belangstelling voor de binnenstad, zowel door ondernemers, winkeliers als bezoekers.
 • De omgevingsvergunning voor het winkelcentrum Koningsoord is onherroepelijk en de bouw is gestart.
 • Het Masterplan Wijkevoort is vastgesteld.
 • Er is behoefte om aanvullend op de programmatische en nieuwe stedenbouwkundige visie van de Spoorzone een koersdocument op te stellen.
 • Start bouw van Plan-T is vertraagd.  
 • De planologische procedure Zwaluwenbunders is maanden vertraagd.
 • De gebiedsontsluitingsweg Koningsoord wordt naar verwachting vertraagd opgeleverd.
 • Voor de geambieerde aanpassing van de spoorwegovergang De Kraan is geen budget beschikbaar.
 • Voor een aantal projectonderdelen kernwinkelgebied is meer tijd nodig dan verwacht. In verband daarmee wordt de projectraming geactualiseerd.
 • Kostenoverschrijding verwacht voor realisatie busstation/Spoorlaan.
 • Renovatie van de LocHal wordt eind 2018 opgeleverd en begin 2019 in gebruik genomen.

Cultuur

Wat gaat goed

Wat kan beter

 • Het Cultuurplan Tilburg 2017-2020 is in uitvoering binnen de door de Raad gestelde financiële kaders.
 • Door onze extra bijdrage van € 300.000,- in 2018 en in 2019 kan stadslab CUPUDO verder worden ontwikkeld, zodat wij nog beter met burgers cultuur in de openbare ruimte vorm kunnen geven.
 • Ook in 2018 blijkt er grote behoefte aan het Makersfonds. Wij hebben 76 aanvragen ontvangen; tot dusver zijn 23 aanvragen gehonoreerd voor in totaal € 150.000,-.
 • De provincie heeft een matchingsregeling met gemeenten opengesteld waardoor wij een provinciale bijdrage van € 50.000,- aan ons Makersfonds kunnen toevoegen. Daardoor kunnen dit jaar circa 10 makers alsnog worden ondersteund.
 • In 2017 is vastgesteld dat het aantal ateliers en oefenruimtes onder de streefwaarde van 200 was gekomen. Wij hebben dit ondervangen door eenmalig € 1 miljoen ter beschikking te stellen.

Gebouwenexploitatie

Wat gaat goed

Wat kan beter

 • Implementatie van de voorbereidingsfase van de roadmap duurzame gebouwenexploitatie verloopt volgens planning.
 • De toegankelijkheidsinventarisaties zijn in het tweede kwartaal afgerond. Hierna kan worden gestart met de uitvoering van een deel van de werkzaamheden waar quick wins mee kunnen worden behaald op het gebied van toegankelijkheid van openbare gemeentelijke gebouwen.
 • Besluitvorming over de casco-restauratie van het Dröge-gebouw wordt voorbereid voor het tweede kwartaal.
 • In 2018 wordt het plan voor de toekomstige functie van het Paleis verder uitgewerkt, zodat er in het vierde kwartaal 2018 een definitief voorstel tot uitvoering inclusief uitvoeringskrediet ter besluitvorming wordt voorgelegd.
 • Het haalbaarheidsonderzoek naar het ontwikkelpotentieel van het IJsportcentrum verloopt volgens planning.
 • Herontwikkeling Stadskantoor 1 is vertraagd en daarnaast is er sprake van een kostenoverschrijding van € 4,8 miljoen ten opzichte van het door de Raad beschikbaar gestelde deelkrediet voor de herontwikkeling van Stadskantoor 1.
 • De besluitvorming over verduurzaming Natuurmuseum Brabant is vertraagd en volgt naar verwachting eind 2018.
 • De ontwikkeling van de was- en kleedgebouwen Spoordijk is vertraagd.

Actueel (ontwikkelingen/risico's)

 • Alternatieve inzet investeringsruimte Meerjaren onderhoudsplan gemeentegebouwen.
 • Risico: Problematiek Brug Koolhoven leidt tot ingebrekestelling door de gemeente.
 • Risico: Inventarisatie afschrijvingsmethodiek gebouwen kan leiden tot additionele onderhoudskosten.
 • Risico: Nieuwe huurovereenkomst met RWTC leidt tot gegarandeerde huurinkomsten voor verbonden partij Gate2 BV gedurende die periode.
 • Risico: Wetsvoorstel "Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen" aangenomen door de Eerste Kamer.
 • Risico: Risico escrow Intergas vervalt door slotuitkering in verband met liquidatie Intergas Holding BV .

Financieel resultaat

Het resultaat is € 0,1 mln. voordelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:

 • Fasering bijdrage Wilhelminakanaal t.l.v. reserve bovenwijkse voorzieningen (V/N 6,0)
 • Fasering verdunning Piushaven t.l.v. reserve herstructurering (V/N 2,0)
 • Fasering Stadsregionale parken t.l.v. reserve natuurontwikkeling (V/N 1,9)
 • Fasering aanpak verloederde panden t.l.v. reserve herstructurering (V/N 1,0)
 • Liften Pieter Vreedeplein (N 0,6)
 • Fasering bijdrage Rugdijk t.l.v. reserve bovenwijkse voorzieningen (V/N 0,5)
 • Slotuitkering Intergas Holding BV (V 0,4)
 • Overig (V 0,3)

Voorstellen

Er zijn voorstellen ingediend. Dit zijn:

 • Nieuw grondexploitatiesysteem t.l.v. algemene reserve grondexploitatie
 • Krediet Buurthuis Jeruzalem t.l.v. reserve herstructurering en hogere huuropbrengsten
 • Incidentele verhoging budget nieuwe initiatieven t.l.v. algemene reserve grondexploitatie
 • Plan- en apparaatskosten initiatieffase Aanpak Koningsplein t.l.v. reserve herstructurering
 • Krediet Vergroening binnenstad t.l.v. Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI)
 • Opheffen gebreken gebouwen en openbare ruimte broedplaats Spoorzone t.l.v. reserve Gebiedsontwikkeling