Openbare orde en veiligheid

Wat gaat goed

Wat kan beter

 • Positie in rangorde onveilige steden; AD misdaadmeter (22) (Streefwaarde: uit de top 15)
 • Het aanpakken van woninginbraken, overvallen, straatroven en geweld.
 • Tegengaan van radicalisering en polarisatie.
 • Ondermijnende criminaliteit: uitvoering meerjarenaanpak.
 • De uitvoering van de persoonsgerichte aanpak.
 • Weerbare overheid.
 • Terugdringen aantal incidenten overlast personen met verward gedrag.
 • Vanuit de aanpak ondermijnende criminaliteit: het ontwikkelen van exitstrategieën voor criminelen.
 • Terugdringen jeugdoverlast/inzet jeugdboa's
 • Verstevigen evenementenveiligheid.
 • Zorg- en Veiligheidshuis: inregelen samenwerking tussen procesregisseurs en de Toegang.

Wijkgericht werken

Wat gaat goed

Wat kan beter

 • Zichtbaarheid medewerkers.
 • Aanpak problemen op wijken- en buurtniveau.
 • Netwerkvorming in de wijken.
 • Uitvoeren actieplannen voor aandachts- en focuswijken.
 • Het ondersteunen van initiatieven uit de stad.
 • Afstemmen wijkaanpak en stedelijk beleid.
 • Kennisdeling en samenwerking tussen burgers en professionals.
 • (Financiële) doorzettingsmacht op wijkniveau.
 • Samenwerken in de keten.
 • Versterken wijkaanpak (inzet Pacten).

Sport

Wat gaat goed

Wat kan beter

 • De sportexploitatie is op orde.
 • Sterke verbinding tussen Sport en Onderwijs.
 • Voorbereiding nieuwe kadernota Sport.
 • Sportevenementen: WK IJshockey succesvol verlopen. EK Cross Country in december.
 • Doorontwikkeling heroriëntatie voetbalvelden.
 • De invulling van de horecafunctie in enkele sportaccommodaties.
 • Snelheid in oplossen hybride eigendomssituatie m.b.t. Hockeyclub Berkel-Enschot (MHC).
 • Fase 3 tarieven: wijziging eigendomssituatie op buitensportcomplexen.
 • Inzet sport als middel binnen het sociaal domein.
 • Openstelling voetbalvelden voor de wijk.

Duurzaamheid, milieu en afval

Wat gaat goed

Wat kan beter

 • Energetische aanpak op wijkniveau is opgestart in 5 wijken.
 • De reductie van huishoudelijk restafval is conform planning.
 • Omvorming NOM woningen (Nul Op de Meter) ligt op schema.
 • Aanscherping plan van aanpak voor beleid klimaataanpak loopt.
 • De acties die in de programmabegroting zijn benoemd zijn allemaal in gang gezet. Desondanks is het beeld dat daarmee de streefwaardes voor energie in 2018 niet gehaald kunnen worden.

Openbare ruimte (incl. parkeerexploitatie)

Wat gaat goed

Wat kan beter

 • In het eerste kwartaal is, op grond van de rapportage Basis in Beeld, de raadsbijeenkomst georganiseerd over de vastgestelde kwaliteitsniveaus voor beheer en onderhoud.
 • Invoeren van digitaal parkeren (vervanging munten parkeerautomaten voor digitaal parkeerautomaten).
 • Het actualiseren van de beheerplannen voor verharding en civiele kunstwerken loopt volgens planning.
 • Inhaalslag achterstand groenkwaliteit centrum (spoor 3).
 • Uitvoering MJP sluit nog niet volledig aan bij programmering.

Actueel (ontwikkelingen/risico's)

 • Het Tilburg Akkoord heeft een looptijd tot en met 2018. Op basis van een voorlopige doorrekening kan ultimo 2018 een substantieel deel van de reserve Tilburg Akkoord vrijvallen.
 • Tekort begraafplaats door afname begravingen en minder verlengingen van grafrechten.
 • Algemene kostenstijging door aantrekkende economie.
 • Risico: Extra kosten door slechte bodemgesteldheid sportvelden.
 • Risico: Volumeplicht huishoudelijk afval geactualiseerd.

Financieel resultaat

Het resultaat is € 0,3 mln. voordelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:

 • Veiligheidsregio Midden en West Brabant (V 1,4)
 • Decentralisatie-uitkering gemeentefonds Bodem (N 1,5)
 • Lagere opbrengst oud papier, uitbreiding openingstijden milieustraat Albion, verrekening met rioolheffing (N 0,5/V 0,5)
 • Omgevingsdienst Midden en West Brabant (V 0,5)
 • Stormschade (N 0,4)
 • Actualisering projecten openbare ruimte, bijstelling kapitaallasten, verrekening met rioolheffing (V 0,6/N 0,3)

Voorstellen

Er is voor € 0,2 mln. nadelig aan voorstellen ingediend. Dit zijn:

 • Overheveling baggeren (N 0,2)
 • Toevoegen bodemmiddelen aan reserve bodem
 • Krediet uitbreiding gereguleerd gebied parkeren
 • Krediet fietsenrekken fietsenstalling Heuvel
 • Krediet meerjaren investeringsraming Sportbedrijf