Bestuur, samenwerken en netwerken

Wat gaat goed

Wat kan beter

 • Participerende overheid: het programma is afgesloten en de manier van denken en werken blijft bestaan en wordt verder uitgerold in de lijnorganisatie.
 • Impactdenken en de transformatieleer heeft in de ontwikkeling van de Agenda Sociaal inzichten opgeleverd die ook voor andere opgaven bruikbaar zijn, zoals de omgevingswet. Een leergemeenschap is in ontwikkeling om deze verandering in denken en werken, onder andere via impactsessies, te ondersteunen.   
 • De resultaten uit de zelfanalyse PWC geven inzicht in gedragspatronen in onze organisatie. Via werk- en inspiratiesessies met directie, afdelingshoofden en sleutelfunctionarissen is dit gedeeld.

BrabantStad

 • De Stedelijke Agenda BrabantStad 2018-2022 is vastgesteld en geeft de samenwerking nieuw elan. De governance van de samenwerking in BrabantStad wordt komende periode vernieuwd.

Strategie en Lobby

 • Op basis van het nieuwe coalitieakkoord vindt een doorontwikkeling plaats van onze strategie en lobbyactiviteiten naar concrete lobbydossiers. In onze werkwijze werken we meer samen met andere partners zoals bijv. BrabantStad (op bijv. Mobiliteit), Breda (convenant, regio envelop in samenwerking met Regio West-Brabant en Hart van Brabant) en Eindhoven (Brainport Nationale Actieagenda). Daarnaast vervullen we voor de Regio Hart van Brabant een belangrijke centrumpositie.

Regio Hart van Brabant

 • De integrale gebiedsopgaven uit de Strategische Meerjarenagenda Hart van Brabant lopen conform verwachting.
 • De portefeuillehouders Arbeidsparticipatie van Hart van Brabant hebben een concept overeenkomst opgesteld over verdere samenwerking, als overdrachtsdocument voor de (nieuwe) bestuurders na de gemeenteraadsverkiezingen.
 • De bestuurscommissie Jeugd werkt samen met de betrokken partijen het uitvoeringsprogramma 'Samen met de Jeugd' uit. De gezamenlijke koers voor verbetering van de jeugdhulp is vastgesteld door de negen gemeenteraden.

Mondiale bewustwording

 • In 2018 hebben we mevrouw Madeeha Abdalla uit Soedan als Shelter City gast ontvangen en is de titel 'Fairtrade Restaurant' toegekend aan Villa de Vier Jaargetijden.  
 • De tussenevaluatie van de aanpak 'Een Wereld te Winnen' heeft er toe geleid dat we nu een commissie hebben ingesteld en actief op zoek gaan naar nieuwe doelgroepen.

Regio Hart van Brabant

 • Meer gestructureerd integraal bestuurlijk overleg in zowel het fysieke als sociale domein in Hart van Brabant.
 • Op korte termijn worden geen besluiten genomen over de samenwerkingsvorm op maatschappelijke ondersteuning.

Publieke dienstverlening

Wat gaat goed

Wat kan beter

 • Zaakgericht werken:
  Steeds meer gemeentelijke processen worden zaakgericht afgehandeld, zodat alle contacten met onze klanten uniform worden vastgelegd en gearchiveerd. Servicenormen en wettelijke termijnen worden bewaakt. De werkzaamheden om invulling te geven aan de AVG zijn gestart en zullen nog een aantal maanden in beslag nemen.
 • Inzet van klantreizen om dienstverlening te verbeteren.
 • Klanttevredenheid dienstverlening KCC.
 • Zaakgericht werken:
  Een aantal projecten waarin techniek een grote rol speelt hebben vertraging opgelopen of zijn uitgesteld door een gebrek aan capaciteit op ICT. Dit geldt voor de koppeling met het gemeentelijk data distributie systeem (de makelaarssuite) en de koppeling met de Suite voor het Sociaal domein.
  Het gemeentebreed neerzetten van zaakgericht werken vergt nog verdere sturing, standaardisatie en samenwerking van de gehele organisatie.
  De financiering en het beheer van het zaaksysteem moeten een structureel karakter krijgen.
 • Gemeentebrede invulling opgave op dienstverlening (programmasturing).
 • Telefonische 2ᵉ lijn bereikbaarheid interne organisatie.

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Wat gaat goed

Wat kan beter

 • Op basis van het rapport 'Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2018' blijkt dat Tilburg in 2018 - evenals in 2017 - qua woonlasten in de grote gemeenten de op één na goedkoopste gemeente in Nederland is. Onze woonlasten voor een meerpersoonshuishouden bedragen in 2018 € 554,-.
 • In 2018 hebben we tariefdifferentiatie voor de afvalstoffenheffing ingevoerd. Ons tarief voor een éénpersoonshuishouden van € 216,- ligt net onder het landelijk gemiddelde van € 218,- van de grote gemeenten.
 • De regionale deelbegroting Jeugd staat onder druk door de rijksbezuinigingen.  

Actueel (ontwikkelingen/risico's)

 • Midpoint is bezig met een verkenning naar de aanscherping van de koers voor de Strategische Meerjarenagenda 2025.
 • In de zelfanalyse is niet expliciet stilgestaan bij de Bedrijfsvoeringsaspecten. In het tweede en derde kwartaal van 2018 wordt er op eenzelfde methode middels diverse sessies en onder begeleiding van PWC ingezoomd op de bedrijfsvoering.
 • Risico: De mogelijke impact voor onze gemeente van het Chroom 6 rapport over het onderzoek bij Defensie zal pas duidelijk worden na afronding van het eigen onderzoekstraject.

Financieel resultaat

Het resultaat is € 10,6 mln. voordelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:

 • Uitkering gemeentefonds (11,1 V)
 • Interne projectkosten Chroom-6 (0,6 N)
 • Bouwleges (0,4 V)
 • Fonds Gezamenlijk Gemeentelijke Uitvoering (0,4 N)
 • Overig (0,1 V)

Voorstellen

Er is voor € 0,2 mln. nadelig een voorstel ingediend. Dit is:

 • Extra wethouder en ondersteuning (N 0,2)