Onderwijs

Wat gaat goed

Wat kan beter

 • De invoering van één peutervoorziening is succesvol verlopen.
 • Het Deltaplan Techniek Tilburg is gelanceerd met deelname van primair, voortgezet onderwijs, MBO, HBO en bedrijfsleven.
 • Na het thuiszitterspact voor het primair onderwijs is er begin 2018 ook een thuiszitterspact voortgezet onderwijs afgesloten met als doel om in 2020 iedere jongere binnen drie maanden een passende plek op school aan te bieden.
 • De universiteit en de gemeente hebben zich bestuurlijk en ambtelijk hard gemaakt voor een strategische samenwerkingsagenda. De zes thema’s die de inhoud bepalen zijn: innovatieve onderwijsstad, weerbare stad/gezonde stad, bestuurbare stad, ondernemende stad en duurzame stad. Hiermee geven we invulling aan de City Deal Kennis Maken.
 • De uitvoering van de (LEA) Lokaal educatieve agenda loopt volgens planning.
 • De uitbreiding van basisschool de Tilliander loopt vertraging op. Naar verwachting kan de uitbreiding de eerste helft van 2019 worden opgeleverd.

Armoedebestrijding

Wat gaat goed

Wat kan beter

 • Het gebruik van regelingen in het kader van ons Armoedebeleid en bijzondere bijstand is toegenomen door een verruiming van de regelingen, verbeterde communicatie en samenwerking met partners in de stad.
 • We zien mooie initiatieven ontstaan in de wijken, waarbij armoede steeds meer onder de aandacht wordt gebracht en verbindingen worden gelegd tussen professionals en wijkbewoners en kennisbevordering op dit thema.
 • De samenwerking met partners verloopt voorspoedig. Dit blijkt onder andere uit de totstandkoming en uitvoering van het schuldenoffensief 2018-2020 en het armoedeoffensief kinderen 2018-2019 in nauwe samenwerking met betrokken partners.
 • Vanuit het maatregelenpakket beschermingsbewind zijn we conform planning succesvol gestart met de pilot beschermingsbewind met de Rechtbank. In oktober 2018 zal een evaluatie plaatsvinden.
 • De vaststelling van het nieuwe beleidskader armoede en schuldhulpverlening loopt enige vertraging op; eerste kwartaal 2019 in plaats van eind 2018.
 • Door het succes van het armoedebeleid ontstaat er spanning op de budgetten. De armoederegelingen zijn open einde regelingen. Het is daarom lastig om in te schatten hoeveel mensen gebruik gaan maken. We gaan ons echter inspannen om betere prognoses te maken en dus meer reëel te begroten.
 • Het aantal toekenningen in het kader van de pilot medische kosten bijzondere bijstand is beperkt.  

Bevorderen zelfredzaamheid

Wat gaat goed

Wat kan beter

 • Agenda Sociaal 013: Wijkraden en professionals in Noord en Groenewoud worden onder meer door het experiment 'Doe Mee in Tilburg' ondersteund en gefaciliteerd door de Pact gerichte aanpak. De voorbereidingen voor een Stedelijk Pact zijn in volle gang.
 • Het regiesysteem Toegang is ingevoerd.
 • Extra inzet voor stimuleren gezonde voeding door het subsidiëren van initiatieven van de Tilburgers zelf via 'We are food' programma.
 • Project 'Nu niet zwanger' is zeer succesvol en door VWS in landelijk programma opgenomen.
 • De wijkagenda's (Wijk aan zet) worden op basis van de wijktoets samen met de wijken en buurten opgesteld.
 • Mantelzorgers die ondersteuning ontvangen geven aan geholpen te zijn.
 • Niet alle Toegangsprofessionals kunnen werken vanuit de wijklocatie omdat er onvoldoende ruimte is.
 • De regeldruk die mantelzorgers rondom het organiseren van zorg en ondersteuning ervaren blijft een aandachtspunt.

Werk en Inkomen

Wat gaat goed

Wat kan beter

 • Programma Jeugdwerkloosheidsvrije regio levert goede kwantitatieve resultaten en verbetert samenwerking en betrokkenheid van partners.
 • Voorbereiding experiment 'Doe Mee in Tilburg' is gestart.
 • Implementatiefase van Deltaplan Techniek is gestart.
 • Gestart met het opstellen van Deltaplan Logistiek.
 • Herijkingsproces re-integratiebeleid en -uitvoering is gestart.
 • Regionale arbeidsmarktsamenwerking verloopt voortvarend, met als eerste concrete resultaat de start van een regionaal team werkgeversdienstverlening per mei 2018.
 • Businesscase Fraudebestrijding ligt op koers.
 • Aanmeldingen kandidaten voor re-integratie op arbeidsmarkt blijven achter bij prognose.
 • Uitwerking regionaal plan van aanpak voor oudere werklozen is vertraagd.
 • Aantal plaatsingen van arbeidsgehandicapten bij werkgevers blijft achter.

Maatschappelijke ondersteuning

Wat gaat goed

Wat kan beter

 • De samenwerking en de voorbereidingen voor de doordecentralisatie van Beschermd Wonen verloopt volgens planning.
 • Het intensiveringstraject om huiselijk geweld en kindermishandeling verder terug te dringen loopt volgens planning.
 • We hebben diverse maatregelen getroffen om misbruik of ongepast gebruik van Maatschappelijke ondersteuning te voorkomen en rechtmatig gebruik te handhaven.
 • De pilot Trajectbekostiging voor Vangnettaken is afgerond.
 • De kosten van Wmo Begeleiding stijgen onder andere door de groei van de (ernstige) psychiatrische problematiek en de vertraging van de regionale inkoop.
 • De samenwerking tussen het gemeentelijk sociaal domein en de Wlz en ZvW, bijvoorbeeld met huisartsen, verloopt stroef.

Jeugdhulp

Wat gaat goed

Wat kan beter

 • De ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma 'Samen met de Jeugd' samen met partijen in de stad verloopt goed.
 • De Taskforce kindermishandeling om huiselijk geweld en kindermishandeling verder terug te dringen komt goed op gang.
 • Het Innovatienetwerk realiseert waardevolle initiatieven voor verbetering jeugdhulp.
 • De aanpak 18-18+ om doorgaande hulp te realiseren wordt doorontwikkeld.
 • De voorbereiding implementatie resultaatgerichte inkoop voor specialistische jeugdhulp verloopt volgens planning.
 • De financiën staan onder druk door toename van het beroep op jeugdhulp en afname van de rijksmiddelen.
 • De samenwerking met het medische domein kan beter.

Actueel (ontwikkelingen/risico's)

 • Kostenstijging Wmo begeleiding en Jeugdhulp leiden tot grote tekorten.
 • De VNG adviseert gemeenten om de normbedragen voor nieuwbouw van scholen met ingang van 2019 te verhogen met 40%.
 • Met betrekking tot de specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbestrijding (OAB-middelen) vloeien de restantmiddelen per 31 december 2018 terug naar het Rijk; per 1 januari 2019 komen nieuwe middelen beschikbaar.
 • De basisscholen in Berkel Enschot worden geconfronteerd met een forse stijging van het aantal leerlingen.
 • Administratieve keten jeugd: Aanpak Basis op orde per januari 2018 gestart.
 • Risico: Eindafrekening zorgkosten Jeugdhulp met zorgaanbieders over de jaren 2015 tot en met 2017 en zorgkosten 2018.

Financieel resultaat

Het resultaat is € 8,6 mln. nadelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:

 • Aanzuiveren egalisatiereserve 3D's (N 2,0)
 • Beschermd wonen t.g.v. egalisatiereserve 3D's (V 9,0/N 10,5)
 • Wmo begeleiding t.l.v. egalisatiereserve 3D's (N 7,6/V 6,9)
 • Jeugdhulp t.l.v. egalisatiereserve 3D's (N 6,0/V 4,4)
 • Kindgebonden financiering peutervoorzieningen (V 1,1)
 • Wmo hulpmiddelen en vervoer t.l.v. egalisatiereserve 3D's (N 0,8/V 0,7)
 • Collectieve ziektekostenverzekering minima (N 0,6)
 • Meedoenregeling (N 0,4)
 • Leerlingenvervoer (N 0,4)
 • Decentralisatie-uitkering gemeentefonds schulden en armoede (N 0,4)
 • Integratie-uitkering gemeentefonds WSW (N 0,9)
 • Tarieven huishoudelijke hulp (N 0,4)
 • Overig (N 0,7)

Voorstellen

Er is één voorstel ingediend. Dit is:

 • Krediet onderwijshuisvesting