Bestuurlijke doelen en wettelijke taken

Informatiebeveiliging
Door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt duurt de werving en invulling van de CISO (Chief Information Security Officer) functionaris langer dan gepland. De komende tijd spannen wij ons in om alsnog de werving te doen slagen. De huidige CISO blijft aan tot er een nieuwe CISO is benoemd; de taken van de CISO zijn daarmee goed belegd en geborgd.

Toelichting indicatoren

Formatieontwikkeling
In de begroting 2018 zijn we uitgegaan van een formatie van 1.910 fte. De verwachte formatie per eind 2018 is op dit moment 1.935 fte. Uitbreidingen doen zich onder andere voor bij afdelingen Veiligheid & Wijken (de aanpak van ondermijnende criminaliteit, trajectbegeleider RMC),  Strategie & Control/Faciliteiten en Communicatie (uitbreiding van het aantal wethouders van 5 naar 6), Sociaal (onderwijs, opvoeding en ontwikkeling jongeren in brede zin en herberekening o.b.v. formatiecalculatiemodel). Afnames vinden plaats bij de afdelingen Dienstverlening (reorganisatie van het bureau doelgroepenvervoer) en Informatievoorziening (Reorganisatie DIV).

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim tot en met mei 2018 bedraagt 6,6%. Dit is beduidend hoger dan in dezelfde periode in 2017: 5,9%. Het streefcijfer voor de gemeente Tilburg is in 2018 5,3%. De stijging in 2018 zien we ook bij de meldingsfrequentie, in 2018 tot en met mei 0,63 tegenover 0,53 in 2017. 15 van de 19 afdelingen hebben een hoger verzuim dan het streefcijfer van die afdeling (waarvan 9 afdelingen boven de 150% van hun streefcijfer). We zien vooral een stijging in de maanden februari en maart van het korte verzuim (0 - 7 dgn.) en middellang verzuim (8- 42 dgn.). De totale stijging die we zien (m.n. in de genoemde maanden) werd door de langdurende griepgolf veroorzaakt. Dit blijkt uit de meldingsfrequentie die op alle afdelingen over de genoemde periode boven het streefcijfer zit (op gemeenteniveau zitten we op een gemiddelde van 157% van het streefcijfer). Dus medewerkers zijn vaker korter ziek. Over het hele jaar 2018 zullen we moeten afwachten of de verzuimcurve een normaal verloop laat zien en de korte extra stijging door de griepgolf compenseert. In april is de daling reeds ingezet. De verwachting is dat we door de griepgolf boven het streefcijfer zullen uitkomen. Met behulp van een diepgaande analyse zullen we samen met de bedrijfsartsen een plan van aanpak opstellen voor strakkere sturing met als doel een significante verbetering in de aanpak van het ziekteverzuim en het beperken van dit soort pieken in verzuim binnen de gemeente Tilburg.

Boventalligen
In 2017 is voor 27 boventallige medewerkers een oplossing gevonden. We sloten 2017 af met nog 18 boventallige medewerkers. In de eerste periode van het jaar zijn er 3 medewerkers boventallig geworden. Voor 5 medewerkers is een oplossing gevonden en is de boventalligheid beëindigd (2 interne herplaatsingen, 1 externe herplaatsing, 1 reorganisatie ontslag en 1 medewerker is uit dienst gegaan op basis van volledige arbeidsongeschiktheid).

Invordering

Per eind mei 2018 bedraagt het bedrag aan openstaande vorderingen € 83,1 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit € 42,1 miljoen aan belastingdebiteuren, € 25,5 miljoen debiteuren Sociale Zaken en € 15,5 miljoen overige vorderingen. Het bedrag is nu relatief hoog ten opzichte van het saldo van € 53,6 miljoen per eind 2017. Dit komt door de per medio februari 2018 opgelegde aanslagen Gemeentelijke Heffingen, ruim € 71 miljoen. Hiervan zijn de eerste drie termijnen reeds ontvangen. Tegenover het totaal aan vorderingen is een voorziening voor oninbaarheid opgenomen van € 13,2 miljoen. Per saldo is de waardering € 69,9 miljoen.

Actueel (ontwikkelingen en risico's)

Ontwikkelingen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De AVG brengt aangescherpte regels met zich mee, hogere boetes en strakkere regie vanuit Europa. De AVG brengt inhoudelijk niet veel nieuwe dingen, het zit vooral in de aanscherping van regels en meer duidelijkheid over verantwoordelijkheden en (administratieve) plichten om zo aan te kunnen tonen dat we voldoen aan de wet. De al sinds 1980 geldende basisnormen - die vanaf 2001 in onze Wet bescherming persoonsgegevens sterk zijn ingebed - blijven gelden.
In 2016 is - ter voorbereiding op de AVG implementatie - het privacy managementplan 2016-2020 door de directie goedgekeurd.

Medewerkers zijn zich vaak bewust van privacy, maar processen ontbreken om te voldoen aan privacy regels. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, maar ook voor de uitvoering van technische beschermingsmaatregelen en daar zal extra capaciteit op ingezet moeten worden. We moeten voldoen aan de archiefwet, goed beheer en transparante communicatie. Al met al voldoen we op 25 mei 2018 niet volledig aan de AVG, maar implementeren we conform de afspraken uit het privacy plan.

Financieel tekort op IT

Binnen de bedrijfsvoering zien we in 2018 een fors tekort ontstaan op IT. De twee voornaamste oorzaken zijn:

  1. Veel dure specialistische inhuur op formatieplaatsen. Deze formatieplaatsen willen we ambtelijk invullen, maar realiteit is dat met de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt het vinden van goed gekwalificeerd IT personeel moeizaam verloopt.
  2. Voor een aantal onderdelen binnen IT hebben we de afgelopen jaren steeds incidentele dekking gevonden, maar intussen zijn deze kosten structureel geworden. Daarom moeten we bijv. voor de Suite voor het Sociaal Domein en Exxellence (zaakgericht werken) alsnog structurele dekking vinden.