(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig)

Bedrijfsvoering

2018

2019

2020

2021

2022

Algemene baten en lasten

  • Nominale loonontwikkeling 2018

300 V

-

-

-

-

  • Formatiecalculatiemodel Werk en Inkomen

38 N

38 N

38 N

38 N

38 N

  • Herijking Exxellence zaaksysteem

61 N

61 N

61 N

61 N

61 N

  • Herijking BAG

16 N

16 N

16 N

16 N

16 N

  • Herijking bedrijfszorg

25 N

25 N

25 N

25 N

25 N

  • Organisatiemodel Bureau Doelgroepenvervoer

70 V

70 V

70 V

70 V

70 V

  • Kapitaallasten machines en materieel Sportbedrijf

12 N

11 N

11 N

11 N

24 N

  • Overige afwijkingen bedrijfsvoering

3 V

3 V

3 V

3 V

3 V

Totaal Bedrijfsvoering

221 V

78 N

78 N

78 N

91 N

Toelichting financiële mutaties:

Nominale loonontwikkeling 2018 (V 300)
Op basis van de huidige cao en ontwikkeling van de sociale lasten verwachten we voor 2018 een loonkostenontwikkeling van 3,0%, 0,25% lager dan geraamd. Dit leidt tot een voordelig effect van € 0,3 miljoen. De structurele effecten worden meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2019.

Formatiecalculatiemodel Werk en Inkomen (N 38)
Op 22-05-2018 heeft het college het herijkte formatiecalculatiemodel Werk & Inkomen vastgesteld.
De financiële consequenties van de formatie-uitbreiding op basis van het formatiecalculatiemodel voor 2018 ev. worden als herijkingsvoorstel verwerkt, structureel € 38.000,- nadelig.

Herijking Exxellence zaaksysteem (N 61)
Voor Zaakgericht werken gebruikt de gemeente Tilburg Exxellence. Het Zaakgericht werken heeft verankering gekregen in de Nederlandse wetgeving. Dit betreft o.a. het bestuursakkoord "Implementatie van de Omgevingswet" van juli 2015 en de AVG. Hiermee heeft het een verplichtend karakter gekregen.

25 mei 2018 is de datum waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft vervangen. Medewerkers van de gemeenten mogen alleen die persoonsgegevens zien die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Om hieraan te voldoen zijn alle wettelijke eisen van de AVG doorgevoerd in de Exxellence Suite waardoor het mogelijk is om zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens te ondersteunen. Exxellence Suite versie 7.0 is daarmee randvoorwaardelijk om aan de AVG-wetgeving te voldoen. Om de jaarlijkse kosten te dekken voor deze wettelijke eisen is een bedrag van € 61.000,- nodig.

Herijking BAG (N 16)
De BAG, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, is één van de kernapplicaties van de gemeente Tilburg.
Vanwege wettelijke verplichtingen voor de BAG zijn de structurele kosten op jaarbasis € 16.000,- hoger. Enkele voorbeelden zijn systeemaanpassingen in verband met NEN-afkortingen op voorschrift van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en de invoering van de nieuwe wet BAG. Met deze verhoging zijn de wettelijk verplichte updates de komende jaren gewaarborgd.

Herijking bedrijfszorg (N 25)
De bedrijfszorg is opnieuw aanbesteed. Met name door een landelijke stijging van de uurtarieven van de artsen zijn de kosten structureel € 25.000,- dan begroot.

Organisatiemodel Bureau Doelgroepenvervoer (V 70)

Met de visie op de uitvoering van het Doelgroepenvervoer heeft de regio de eerste stap gezet om te
komen tot een organisatie van het Doelgroepenvervoer die optimaal aansluit en bijdraagt aan de
ambities en opgaven van de regio. De visie geeft op hoofdlijn weer op welke wijze het
Doelgroepenvervoer in de regio georganiseerd moet worden.
Een onderdeel van het nieuwe organisatiemodel is het Bureau Doelgroepenvervoer Midden-Brabant. Dit organisatieonderdeel is in het document Plan Projectbureau 2.0 uitgewerkt en op 5 februari 2016 door de Stuurgroep akkoord bevonden. Taken die eerder belegd waren bij de medewerkers van Bureau Doelgroepenvervoer zijn uitbesteed aan de regiecentrale, dit leidt tot een structureel voordeel van € 70.000,-.

Kapitaallasten materieel en machines Sportbedrijf (N 12)
De melding betreft de meerjarige bijstelling van het budget kapitaallasten machines en materieel Sportbedrijf op basis van een geactualiseerde Meerjarige Investeringsplanning (MIP). Omdat hierin ook de vervanging van materieel en machines is opgenomen die reeds langer waren afgeschreven leidt dit tot extra kapitaallasten.